Eheliyagoda Laboratory
Eheliyagoda Laboratory
No.36,Ratnapura Road,Eheliyagoda,Sri Lanka.
Tel               :       
Fax              :        -
Email           :        labeheliyagoda@nawaloka.com
Website       :        www.labtestonline.lk